Coaching en Counseling

Therapie / Therapeut Coaching en Counseling


Coaching wordt steeds breder bekend; ieder heeft er wel van gehoord. Vooral personal coach is "in". Op zich is, als het om stress en burnout gaat, een personal coach niet anders dan een "gewone" stress-coach, want stress-trajecten zijn vrijwel altijd individueel. In feite moet je voor genezing van stress bij een counselor zijn en niet bij een coach. Er is verschil, maar omdat counseling een minder bekend begrip is, noemen veel professionals zichzelf coach, ook al gaat het om counseling. En de grenzen tussen de twee zijn ook niet scherp. Een counselor beschikt over extra vaardigheden, kan meer en gaat dieper. Maar nogmaals, het woord coach wordt vaker gebruikt, omdat het gewoon bekender is.

Bij lichte problemen of als je meer inzicht wilt krijgen in je eigen gedrag en mogelijkheden kun je terecht bij een coach of counsellor. Het onderscheid tussen deze twee is niet altijd duidelijk te zien en er is een grote overlap. Maar grofweg heeft counselling een iets meer therapeutisch karakter dan coaching. Afhankelijk van je probleem en doel zijn er meer of minder gesprekken nodig, maar meestal zijn 5 tot 7 gesprekken voldoende.

Een coach begeleidt je op persoonlijke basis en brengt de motivatie op gang om te veranderen. Samen stel je een doel vast en een plan hoe dit te bereiken. De coach stelt de juiste vragen en laat jou nadenken over je gedrag, je drijfveren en je wensen. Het is geen passief proces: je zult zelf actief aan de slag moeten gaan met het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Counselling is een laagdrempelige en kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Bij de counsellor ben je dan ook niet ziek, maar zit je op dit moment met een probleem waar je alleen geen uitweg in weet. Samen, aan de hand van vragen die de counsellor je stelt, ga je op zoek naar een oplossing die past binnen de grenzen van jouw mogelijkheden. De counsellor maakt naar aanleiding van jouw hulpvraag een persoonlijk plan om samen te werken aan een voor jou zinvolle oplossing.

afbeelding van Anne Wuyts

Wat is VRIJHEID?

Wat is “vrijheid” vs “vrijblijvendheid”

 

Het is de wens van ieder mens om vrijheid te creëren. Veel mensen echter verwarren vrijheid met vrijblijvendheid. Vrijblijvend is doen wat je wilt, vrijblijvend is van twee walletjes eten. Vrijblijvend is je laten leven. Vrijheid creëren is durven te beslissen. Vrijheid creëren is keuzes durven maken en afscheid nemen van wat je niet kiest. Vrijheid creëren is het aanvaarden van de gevolgen van je keuzes en leren van die gevolgen. In die zin zijn er geen goede en geen slechte keuzes. Er zijn keuzes en er zijn beslissingen. De gevolgen van je beslissingen aanvaard je en je leert eruit. Hoe meer vrijheid je creëert hoe bewuster je wordt. Hoe bewuster je wordt, hoe meer vrijheid je creëert. Bewust-zijn is lichtVrijheid creëert licht en licht creëert vrijheid. Of licht is vrijheid en vrijheid is licht.

 

Een voorwaarde om vrijheid te creëren is het aanvaarden van een zekere mate van onzekerheid, d.w.z. dat je uit je comfortzone komt. Hoe groter je onzekerheid hoe groter de kans dat je vrijheid kan creëren. Onveiligheid en niet weten zijn voorwaarden om vrijheid te creëren. Dat houdt in dat je je eigen angsten onder ogen durft zien. Bange mensen creëren geen vrijheid. Bange mensen zetten zich vast in rigide (schijn)veilige structuren. Moedige mensen durven op het scherp van het mes te leven en berekende beslissingen te nemen. Uiteindelijk ervaar je dat alles altijd weer goed komt. Je ontwikkelt vertrouwen. Je kijkt terug en je ziet wat je lessen waren en hoe je eruit leerde. Uiteindelijk creëer je een diep vertrouwen in jezelf, je hogere zelf, het veld… En dan gaat het veld voor jou werken. Dat is vrijheid. Dan heb je je script getransformeerd. Het is een nooit eindigend proces dat voortdurend dient verfijnd en afgesteld te worden

Transformeren naar maturiteit en vrijheid, wil zeggen dat je voortdurend, in een leven waar heel wat veranderingen zich afspelen (change) je referentiekaders herziet, dat je je script transformeert, dat je kijkt naar je diepste bewuste en onbewuste overtuigingen over jezelf en de wereld. Want dat waar je van overtuigd bent, komt uit. Je wordt een vrijdenker die afstapt van oude beperkte en beperkende geloven en overtuigingen. Alles wat je tot nu toe hebt geleerd stel je in vraag. Je kijkt naar je verslavingen, ook die aan de materie en je onderzoekt het nieuwe kwantumparadigma.

 

 

afbeelding van Anne Wuyts

Wat is VERTROUWEN?

Wat is het verschil tussen geloof en vertrouwen?

 

Geloof en vertrouwen zijn twee totaal verschillende begrippen. Gelovers vertrouwen niet. Geloof is gebaseerd op angst, vaak ten gevolge van trauma. Gelovers zetten de autoriteit buiten zichzelf, ze zijn uit verbinding en laten anderen hun leven bepalen. De pastoor, de kerk, de dokter, de familie, de wetenschap,… Doordat ze uit verbinding zijn, kunnen ze niet aan fenomenologisch onderzoek doen. Ze hebben “het” niet ervaren, niet doorleefd. Ze geloven “het”, klakkeloos. “Het” is niet van hun. Ze geloven “het”, nemen “het” aan, want die (ander) zegt dat het zo is.

 

Vertrouwen daarentegen kan nooit op angst gebaseerd zijn. Het is het omgekeerde van angst. Autonome mensen vertrouwen. Ze vertrouwen zichzelf in de eerste plaats. Het vertrouwen is gegroeid uit ervaring, uit doorleving. Iemand die zichzelf vertrouwt is in contact met zichzelf en dus met zijn Hoger Zelf en het Veld. Hij herkent en erkent de “tekens”, de symptomen, de synchroniciteiten, die hij heeft leren interpreteren door ervaring en doorleving. Vertrouwen is gebaseerd op fenomenologisch onderzoek van een vrij persoon die zijn eigen maatstaf is, cq wordt.

 

afbeelding van Anne Wuyts

Wat is een VRIJDENKER?

Wat is een “vrijdenker” vs een “gelover”?

Een vrijdenker is zich ervan bewust dat de waarheid, feiten, objectiviteit niet mogelijk zijn in deze derde dimensie, zintuigelijke wereld waar we de werkelijkheid twee keer filteren: een keer door onze zintuigen en een keer door ons script. Wat overblijft zijn interpretaties, projecties, percepties. De hindoes noemden dat wat we met onze zintuigen waarnemen “maya”: een illusie.

Een vrijdenker weet dat wat we zien, horen, voelen, ruiken, proeven, niet meer is dan een perceptie. Vrijdenkers weten dat anderen de werkelijkheid anders kunnen percipiëren. Vrijdenkers gaan uit van hun eigen ervaringen, intuïties, waarnemingen, referentiekaders en toetsen die voortdurend af aan de ervaringen, waarnemingen, referentiekaders van anderen. Ze doen dit zonder oordeel. Vrijdenkers willen niets opleggen, ze delen. Al delend verruimen ze hun referentiekaders, zodat ze minder gaan filteren, zodoende verbreden ze hun percepties.

Gelovers gaan uit van door de kerk, de wetenschap, dokters, wetgevers, de scholen, ouders, familie, opgelegde, aangeleerde beperkte en beperkende referentiekaders en willen die als enige waarheid opleggen aan alle anderen. Ze wijzen andere referentiekaders af, desnoods met geweld. Ze leggen hun referentiekaders op, desnoods met geweld.

Een conflict tussen gelovers is dus steeds heviger en gewelddadiger dan een conflict tussen twee vrijdenkers.

afbeelding van Anne Wuyts

Wat is AUTONOMIE?

Wat is “autonomie” vs “afhankelijkheid”?

Autonome mensen zijn zelfstandig en vrij in denken, voelen en handelen. Ze leren van het leven. Ze transformeren hun script in de bij het leven horende rouwprocessen. Zo komen ze dichter bij hun kern. Autonome mensen zijn in verbinding met zichzelf en ze zijn hun eigen maatstaf. Autonome mensen zijn ongevoelig voor erkenning (strooks) en goed- of afkeuring. Ze hebben hun leven in hun eigen handen genomen en bepalen zelf. Autonome mensen zijn vrij in die zin, dat ze keuzes maken en beslissingen nemen. Bij elke keuze die ze maken, creëren ze vrijheid voor zichzelf. Autonome mensen zijn vrij van overlevingsverslavingen.

Autonome mensen zijn bereid om berekende risico’s te nemen en uit de comfortzone (symbiose) te treden. Uit de comfortzone en de gekende referentiekaders, toetsen ze de nieuwe referentiekaders af. Dat heet vrij onderzoek of vrijdenkerij.

Vrijdenkers ontwikkelen een hoge morele standdaard vanuit zichzelf. Ze hebben respect en liefde voor moeder aarde, de planten, de dieren, de elementalen, de mensen en hun culturen.

Afhankelijke mensen laten zich leiden door anderen. Ze leven vaak in angst en vanuit een overlevingsmodus. Zo laten ze hun leven bepalen door anderen: de familie, de collega’s, de dokter, de pastoor, de baas op het werk, …. Ze zijn bereid om hun ziel te verkopen omdat ze bang zijn. Ze zetten zich vast in (schijn)veilige relaties met een partner, een job, een kerkgemeenschap…..  

Symbiotische mensen doen veel om er bij te horen en door anderen aanvaard te worden. Ze hebben veel erkenning en aandacht nodig van de gemeenschap waarin ze leven en passen hun gedrag als dusdanig aan. Afhankelijke mensen zijn manipuleerbaar en doen veel voor het behalen van status. Ze hechten veel belang aan ego en imago.

Afhankelijke mensen zijn vaak afhankelijk van overlevingsverslavingen zoals, roken, alcohol, drugs, werken, games, porno,…..

Ze leven vaak vanuit een onrustig innerlijk gevoel en verlangen naar paradijselijk geluk, vrede en harmonie. Ze leggen de schuld, van het tekort aan paradijs, bij de anderen.  Ze verlangen dat anderen voor hun zorgen en ze zullen ook voor anderen zorgen vanuit een verlangen om erbij te horen. Afhankelijke mensen hebben elkaar nodig, kunnen niet alleen zijn en vinden het belangrijk wat anderen van hun denken. 

Facebook comments

Abonneren op RSS - Coaching en Counseling